شورای طرح و برنامه - کانون استعدادهای برتر میثم تمار