معاونت ابتدایی و راهنمایی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار