یادداشت مسئول کارگروه رسانه به اعضا - کانون استعدادهای برتر میثم تمار