اعلام برنامه های تابستانی تا پایان هفته صورت خواهد گرفت - کانون استعدادهای برتر میثم تمار