جلسه هفتگی 4 خرداد 1396 - کانون استعدادهای برتر میثم تمار