اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶ - کانون استعدادهای برتر میثم تمار