اولین نشست کارگروه طلاب2 برگزار شد - کانون استعدادهای برتر میثم تمار