بازی های خلاق، فضایی برای رفاقت و تعامل اجتماعی و رشد توانایی های ذهنی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار