اطلاعیه اردوگاه تابستانی «طعم زندگی» - کانون استعدادهای برتر میثم تمار