جلسه والدین برگزار شد - کانون استعدادهای برتر میثم تمار