«شب نیمه ماه» ساخته می شود - کانون استعدادهای برتر میثم تمار