بازدید 40 نفر از مربیان تربیتی استان گیلان از مجموعه میثم تمار - کانون استعدادهای برتر میثم تمار