دومین دوره انتخابات شورای متربیان موسسه میثم تمار - کانون استعدادهای برتر میثم تمار