اردوی تهران زمستان 97 - کانون استعدادهای برتر میثم تمار