عملیات گسترده "ما و چهل سال مقاومت" - کانون استعدادهای برتر میثم تمار