پویش مردمی موج دوم - کانون استعدادهای برتر میثم تمار