نشست صمیمی اعضای مجموعه میثم تمار - کانون استعدادهای برتر میثم تمار