تیزر مستند رزم آوران - کانون استعدادهای برتر میثم تمار