تیزر مسابقات چندگانه - کانون استعدادهای برتر میثم تمار