تیزر معرفی برنامه نماد - کانون استعدادهای برتر میثم تمار