فیلم گزارشی جشن نیمه شعبان - کانون استعدادهای برتر میثم تمار