کارگاه تجربه نگاری کارگردانی با حضور داود جلیلی برگزار شد. - کانون استعدادهای برتر میثم تمار