گزارش تصویری بازدید گروه شهید چمران از کارگاه سفالگری - کانون استعدادهای برتر میثم تمار