داود جلیلی بایگانی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار