نمایش نوجوان بایگانی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار