کانون مسجد بایگانی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار