یاوران مهدی بایگانی - کانون استعدادهای برتر میثم تمار